ISOFLURIN

IsoflurinISOFLURIN, 1000 mg/g, para inhalata, tekućina

Sastav

1 g sadržava:
Djelatne tvari:………lzofluran 1000 mg

Indikacije

Za uvođenje u anesteziju i održavanje opće anestezije.

Kontraindikacije

Veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije primjenjivati životinjama u kojih je utvrđena sklonost malignoj hipertermiji.
VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar.

Nuspojave

lzofluran, ovisno o dozi, izaziva hipotenziju i depresiju disanja. Srčane aritmije i prolazna bradikardija zabilježene su samo u nekim slučajevima.
Maligna hipertermija primijećena je u malog broja osjetljivih životinja.
Kada se izofluran koristi za anesteziju životinja s ozljedama glave, treba razmotriti da li je primijenjena umjetna ventilacija pluća prikladna za održavanje normalne razine plinova u krvi, a da se protok krvi u mozgu ne povećava.
U slučajevima kada se javi bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o veterinarsko-medicinskom proizvodu, potrebno je obavijestiti veterinara.

Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put primjene

Izof1uran se može primjenjivati u kisiku ili u smjesi kisika i dušikovog oksida.
MAK (minimalna alveolarna koncentracija u kisiku)i vrijednosti učinkovite doze ED50 te predložene koncentracije navedene u tekstu koji slijedi za pojedine ciljne vrste treba koristiti kao vodič ili polaznu točku. Stvane koncentracije potrebne u praksi ovise o mnogim promjenjivim faktorima, uključujući istovremeno korištenje drugih lijekova tijekom provođenja anestezije i kliničko stanje pacijenta.
Izof1uran se može primjenjivati u kombinaciji s drugim proizvodima koji se uobičajeno koriste za premedikaciju, uvodenje u anesteziju i analgeziju u protokolima veterinarske anestezije. Neki specifični primjeri navedeni su u informacijama za pojedine ciljne vrste.
Upotreba analgezije prilikom bolnih postupaka je u skladu s dobrom veterinarskom praksom.
Oporavak od anestezije izof1uranom je obično lagan i brzo Prije završetka opée anestezije treba razmotriti analgetske potrebe pacijenta.
Iako anestetici imaju malen potencijal štetnog djelovanja na atmosferu, dobra je praksa koristiti ugljene filtere sa sustavom za vezanje plinova, umjesto da ih se ispušta u zrak.

Konj
MAK za izof1uran u konja je približno 13,1 mg/g.
Premedikacija
Izof1uran se može primjenjivati u kombinaciji s drugim proizvodima koji se uobičajeno koriste u veterinarskim protokolima anestezije. Utvrđeno je da su s izof1uranom kompatibilni:
acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidine, diazepam, dobutamin, dopamin,
guiafenesin, ketamin, morfij, pentazocin, petidin, tiamilal, tiopental i ksilazin. Proizvode koji se koriste za premedikaciju treba odabrati za svakog pacijenta pojedinačno. Međutim, treba imati na umu potencijalne interakcije navedene u tekstu koji slijedi:
Interakcije
Utvrđeno je da detomidin i ksilazin smanjuju MAK za izof1uran u konja.
Uvođenje u anesteziju
S obzirom da anestezija odraslih konja izof1uranom nije uobičajena praksa, uvođenje u anesteziju treba provesti upotrebom barbiturata kratkotrajnog djelovanja kao što su natrijev tiopental, ketamin ili guiafenesin. Nakon toga izof1uran se može koristiti u koncentraciji od 30 do 50 mg/g kako bi se postigla željena dubina anestezije kroz 5 do 10 minuta.
Izof1uran se može u koncentraciji od 30 do 50 mg/g u visokom protoku kisika koristiti za uvođenje ždrebadi u anesteziju.
Održavanje anestezije
Anestezija se može održavati primjenom 15 do 25 mg/g izof1urana.
Oporavak
Oporavak je obično lagan i brz.

Pas
MAK za izof1uran u pasaj e približno 12,8 mg/g.
Premedikacija
Izof1uran se može primjenjivati u kombinaciji s drugim proizvodima koji se uobičajeno koriste u veterinarskim protokolima anestezije. Utvrdeno je da su s izof1uranom kompatibilni:
acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, etomidat, glikopirolat, ketamin, medetomidine, midazolam, metoksamin, oksimorfon, propofol, tiamilal, tiopentanol i ksilazin. Proizvode koj i se koriste za premedikaciju treba odabrati za svakog pacijenta pojedinačno. Međutim, treba imati na umu potencijalne interakcije navedene u tekstu ispod:
Interakcije
Utvrđeno je da morfij, oksimorfon, acepromazin, medetomidin i medetomidin plus midazolam smanjuju MAK za izof1uran u pasa.

Istovremena primjena midazolama/ketamina tijekom anestezije izof1uranom može dovesti do
vrlo velikih kardiovaskularnih promjena, posebice do arterijske hipotenzije.

Depresivni učinak propanolola na kontraktilnost miokarda se smanjuje tijekom anestezije
izof1uranom, što ukazuje na umjereni stupanj aktivnosti β-receptora.
Uvođenje u anesteziju
Uvođenje u anesteziju je moguće primjenom 50 mg/g izof1urana, sa ili bez premedikacije, uz korištenje maske.
Održavanje anestezije
Anestezija se može održavati primjenom 15 do 25 mg/g izof1urana.
Oporavak
Oporavak je obično lagan i brz.

Mačka
MAK za izof1uran u mačaka je približno 16,3 mg/g.

Premedikacija
Izof1uran se može primjenjivati u kombinaciji s drugim lijekovima koji se uobičajeno koriste u veterinarskim protokolima anestezije. Utvrdeno je da su s izof1uranom kompatibilni:
acepromazin, atrakurij, atropin, diazepam, ketamin i oksimorfon. Lijekove koji se koriste za premedikaciju treba odabrati za svakog pacijenta pojedinačno.
Međutim, treba imati na umu potencijalne interakcije navedene u tekstu koji slijedi:
lnterakcije
Utvrđeno je da intravenska primjena midazolam-butorfanola u mačaka uvedenih u anesteziju izof1uranom dovodi do promjena nekoliko kardiorespiratomih parametara poput epiduralnog fentanila i medetomidina. Utvrđeno je da izof1uran smanjuje osjetljivost srca na adrenalin (epinefrin).
Uvođenje u anesteziju
Uvođenje u anesteziju je moguée primjenom 40 mg/g izof1urana, sa ili bez premedikacije, uz korištenje maske.
Održavanje anestezije
Anestezija se može održavati primjenom 15 do 30 mg/g izof1urana.
Oporavak
Oporavakje obično lagan i brz.

Ukrasne ptice
MAK/ED50 vrijednosti određene su za ždrala (13,4 mg/g), goluba za natjecanja (14,5 mg/g, umanjen na 8,9 mg/g primjenom midazolama) te za kakadua (14,4 mg/g, umanjen na 10,8 mg/g primjenom analgetika butorfanola).
Primjena izof1urana u anesteziji utvrđena je u mnogih vrsta ptica, od malih, kao što su zebe, do velikih poput lešinara, orlova i labudova.
Interakcije i kompatibilnost
Prema literaturi propofol je kompatibilan s anestetskim izof1uranom u labudova.
lnterakcije
Postoje podatci da butorfanol umanjuje MAK za izof1uran u kakadua.
Postoje podatci da midazolam umanjuje MAK za izof1uran u golubova.
Uvođenje u anesteziju
Uvođenje u anesteziju s 30 do 50 mg/g izof1urana obično je brzo. Uvođenje u anesteziju s propofolom, nakon čega slijedi održavanje izof1uranom, zabilježeno je u labudova.
Održavanje anestezije
Doza održavanja ovisi o vrsti i jedinki. Općenito, 20 do 30 mg/g izof1urana je prikladno i sigumo za održavanje anestezije.
6 do 10 mg/g za rode i čaplje.
40 do 50 mg/g za supove i orlove.
35 do 40 mg/g za patke i guske.
Općenito, ptice vrlo brzo reagiraju na promjene u koncentraciji izof1urana.

Oporavak
Oporavak je obično lagan i brz.

Gmazovi
Više autora smatra izof1uran anestetikom izbora za mnoge vrste gmazova.

Literatura bilježi njegovu primjenu raznim vrstama gmazova (npr. raznim vrstama guštera, komjača, iguana, kameleona i zmija).
U pustinjske iguane ED50 određen na 35°C je 31,4 mg/g odnosno 28,3 mg/g na 20°C.
Interakcije/kompatibilnost
U literaturi nisu opisane kompatibilnosti ili interakcije drugih proizvoda s izofluranom u
gmazova.
Uvođenje u anesteziju
Uvođenje u anesteziju s 20 do 40 mg/g izoflurana je obično brzo.
Održavanje anestezije
Anestezija se može održavati primjenom 10 do 30 mg/g izoflurana.
Oporavak
Oporavak je obično lagan i brz.

Štakori, miševi, hrčci, činčile, gerbili, zamorčad i tvorovi
Izofluran se preporuča za anesteziju više vrsta malih sisavaca.
MAK za izofluran je približno 13,4 mg/g u miševa, a približno 13,8 mg/g, 14,6 mg/g i 24 mg/g u štakora.
Interakcije/kompatibilnosti
U literaturi nisu opisane kompatibilnosti ili interakcije drugih proizvoda s izofluranom u malih gmazova.
Uvođenje u anesteziju
Uvođenje u anesteziju s 20 do 30 mg/g izotlurana je obično brzo.
Održavanje anestezije
Anestezija se može održavati primjenom 2,5 do 20 mg/g izoflurana.
Oporavak
Oporavak je obično lagan i brz.

Savjeti za ispravnu primjenu
Izofluran treba primjenjivati pomoéu posebno kalibriranog raspršivača u odgovarajućem anestezijskom sustavu jer se razina anestezije može brzo i lako mijenjati.

Karencija

Konji:
Meso i jestive iznutrice: 2 dana

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja
Na metabolizam ptica, i u manjoj mjeri malih sisavaca, znatno utječe smanjenje tjelesne temperature. Metabolizam djelatne tvari u gmazova je spor i znatno ovisi o temperaturi okoline. Mogućnost jednostavnog i brzog mijenjanja dubine anestezije izof1uranom i njegov neznatan metabolizam, smatraju se prednošću prilikom primjene posebnim skupinama pacijenata, tj. mladim ili starim jedinkama, te pacijentima s poremećajima u radu jetre, bubrega i srca.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Primjenu VMP-a pacijentima sa srčanim oboljenjima treba razmotriti tek nakon procjene omjera rizika i koristi.
Važno je pratiti disanje te frekvenciju i kvalitetu bila. Respiratorni arest treba tretirati potpomognutom ventilacijom pluéa.
Tijekom održavanja anestezije važno je održavati dišne putove slobodnim i omogućiti adekvatnu opskrbu tkiva kisikom. U slučaju srčanog zastoja, treba obaviti potpunu reanimaciju srčanog i dišnog sustava.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama.
Ne smije se udisati pare anestetika. Osobe koje primjenjuju VMP trebale bi poštovati nacionalne propise i standarde o dozvoljenoj izloženosti izof1uranu.
Operacijske sale i prostorije za oporavak trebaju imati odgovarajuće sustave ventilacije ili sustave za uklanjanje plinova kako bi se spriječilo nakupljanje para anestetika. Sve sustave za uklanjanje plinova treba adekvatno održavati.
Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati bilo kakay kontakt s proizvodom te operacijske dvorane i prostorije za oporavak životinja. Treba izbjegavati korištenje maski tijekom postupaka produljenog uvođenja u anesteziju i održavanja opće anestezije.
Kada je moguée, za primjenu proizvoda tijekom održavanja opće anestezije treba koristiti endotrahealnu intubaciju.
U svrhu zaštite okoliša, dobro je koristiti ugljene filtere sa sustavom za uklanjanje plinova. Izof1uran treba točiti oprezno, a slučajno prolivenu tekućinu treba odmah ukloniti pomoću inertnog materijala sa sposobnošću upijanja, npr. piljevine. Izložene dijelove kože i oči treba oprati te izbjegavati kontakt s ustima. U slučaju nehotičnog dužeg izlaganja anestetiku, operatera treba odmah udaljiti od izvora izlaganja te potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu.
Halogeni anestetici mogu izazvati oštećenje jetre. U slučaju izof1urana to se događa vrlo rijetko nakon ponovljenog izlaganja.
Liječniku:
Treba osigurati prohodnost dišnih putova. Liječenje treba biti simptomatsko s odgovarajućom potpornom terapijom. Treba uzeti u obzir da adrenalin i kateholamin mogu izazvati srčanu aritmiju.

Graviditet:
Koristiti samo nakon procjene veterinara o odnosu rizika i koristi.
Izof1uran je siguran za anesteziju pasa i mačaka tijekom carskog reza.

Laktacija:
Koristiti samo nakon procjene veterinara o odnosu rizika i koristi.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija
Izof1uran pojačava djelovanje miorelaksanasa u ljudi, a posebno onih nedepolarizirajućeg (kompetitivnog) tipa kao što su atrakurij, pankuronij ili vekuronij. Slično djelovanje može se očekivati u ciljnih vrsta, iako je malo izravnih dokaza o tome. Istovremena inhalacijska primjena dušikovog oksida u čovjeka povećava učinak izof1urana, a slični učinak može se očekivati i u životinja.
Istodobna primjena sedativa ili analgetika vjerojatno smanjuje razinu izof1urana potrebnu za uvođenje u anesteziju i održavanje anestezije. Vidjeti odjeljak 8.
Izof1uran slabije senzibilizira miokard na učinke cirkulirajućih aritmogeničnih kateholamina od halotana.
Izof1uran se može razgraditi na ugljični monoksid pomoću apsorbensa suhog ugljičnog dioksida.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno
Predoziranje izof1uranom može dovesti do duboke depresije disanja. Dakle, disanje se mora pažljivo pratiti te u slučaju potrebe podržati s dodatnim davanjem kisika i/ili uz potpomognutu ventilaciju pluća.
U slučajevima teške kardiopulmonalne depresije primjenu izof1urana treba prekinuti, kroz sustav treba propustiti kisik, osigurati prohodnost dišnih putova te pokrenuti kontrolirano prozračivanje čistim kisikom. Kardiovaskulame depresije treba tretirati s koloidním otopinama koje zamjenjuju plazmu (plazma ekspanderi), sredstvima za povećanje krvnog tlaka, antiaritmičkim sredstvima ili drugim odgovarajućim tehnikama.

Inkompatibilnosti
Opisane su interakcije izmedu izof1urana i ugljičnog dioksida iz suhih apsorbenasa uz stvaranje ugljičnog monoksida. Da bi se smanjio rizik od stvaranja ugljikova monoksida u inhalacijskom sustavu i mogućnost povišenja razine karboksihemoglobina, ne smije se dopustiti isušivanje apsorbensa koji sadrže ugljikov dioksid.

Posebne mjere pri čuvanju
Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25 oe.
Čuvati u originalnom pakovanju.
Zaštititi od svjetla.
Držati spremnik čvrsto zatvoren.

Proizvođač:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, Španjolska