Novosti

CEFTIOMAX (ceftiofur)

CEFTIOMAX (ceftiofur)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska suspenzija za svinje i goveda, ceftiofur

SKU: v3

Kategorija:

Opis

  • suspenzija za injekciju za svinje i goveda

Jedan mL sadržava: 50mg
Djelatna tvar: Ceftiofur (u obliku ceftiofur hidroklorida)

INDIKACIJE

Svinje:
Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis osjetljivim na ceftiofur.

Govedo:
Liječenje infekcija dišnih organa u kojima sudjeluju bakterije Mannheimia haemolytica (prijašnji naziv Pasturella haemolytica), Pasteurella multocida i Histophilus somni (prijašnji naziv Haemophilus somnus) osjetljive na ceftiofur.
Liječenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaricij – interdigitalna flegmona) kojoj su pridružene bakterije Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica) osjetljive na ceftiofur.
Liječenje akutnog poslijeporođajnog metritisa unutar 10 dana nakon teljenja kod kojega sudjeluju bakterije Escherichia coli, Arcanobacterium pyo¬genes i Fusobacterium necrophorum osjetljive na ceftiofur.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati životinjama za koje je prethodno utvrđeno da su preosjetljive na ceftiofur i druge β-laktamske antibiotike ili bilo koju pomoćnu tvari.
Ne primjenjivati u slučajevima poznate rezistencije na djelatnu tvar ili druge β-laktamske antibiotike.
Ne primjenjivati u venu.

NUSPOJAVE

U pojedinih svinja utvrđene su blage reakcije na mjestu primjene kao što su promjena boje fascije ili potkožne masti, a te promjene mogu biti vidljive do 20 dana nakon primjene.
U goveda se na mjestu primjene mogu zamijetiti blage upalne reakcije kao što su edem, promjena boje potkožnog tkiva i/ili površine mišićne fascije. U većine životinja te promjene spontano nestanu u roku 10 dana nakon primjene iako blaga promjena boje tkiva može potrajati 28 i više dana.
Ponekad se mogu javiti reakcije preosjetljivosti kao što su kožne reakcije, anafilaksija i dr. neovisne o dozi.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, molimo obavijestiti veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinja i govedo.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Svinje:
Doza za svinje je 3 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan primjenom u mišić tijekom 3 uzastopna dana, odnosno 1 mL/16 kg tjelesne mase/dan.

Goveda:
Liječenje dišnih bolesti: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan potkožno tijekom 3-5 uzastopnih dana, odnosno 1 mL/50 kg tjelesne mase/dan.
Liječenje akutne interdigitalne nekrobaciloze: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/ dan potkožno tijekom 3 uzastopna dana, odnosno 1 mL/50 kg tjelesne mase/ dan.
Akutni poslijeporođajni metritis unutar 10 dana nakon teljenja: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan potkožno tijekom 5 uzastopnih dana, to jest 1 mL/50 kg tjelesne mase/dan.
Svaku sljedeću injekciju treba aplicirati na drugo mjesto.
U slučaju akutnog poslijeporođajnog metritisa u pojedinim je slučajevima potrebno provoditi dodatno potporno liječenje.
Prije uporabe bocu je potrebno dobro protresti kako bi se sadržaj jednoliko suspendirao.
Kako bi se izbjeglo subdoziranje i osigurala pravilna doza lijeka potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu masu životinje.
Čep se ne smije probušiti više od 20 puta.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Nema.

KARENCIJA

  • Svinje:

Meso i jestive iznutrice: 5 dana.

  • Goveda:

Meso i jestive iznutrice: 8 dana.

  • Mlijeko: 0 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25° C.
Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.
Zaštititi od svjetla.
Ne hladiti ili zamrzavati.
Držati bočicu u vanjskom kartonu.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Cefalosporini širokog spektra (treće i četvrte generacije) trebaju se koristiti prvenstveno za liječenje onih kliničkih stanja kod kojih odgovor na ostale kategorije antimikrobnih lijekova bio slab ili se to očekuje.
Učestala upotreba, uključujući primjenu koja nije u skladu s naputcima navedenim u SPC-u, može povećati učestalost bakterija rezistentnih na ceftiofur.
Kada god je to moguće proizvod treba koristiti sukladno rezultatima antibiograma te u skladu s nacionalnim i regionalnim uputama o korištenju antibiotika.
Potrebno je provoditi posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama koje su prethodno pokazivale znakove preosjetljivosti na ceftiofur, ostale cefalosporine, peniciline ili druge lijekove. Ukoliko dođe do alergijske reakcije liječenje treba prekinuti, a ceftiofur se više ne smije primjenjivati.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Penicilini i cefalosporini pri parenteralnoj primjeni, inhalaciji, ingestiji (gutanju) ili u kontaktu s kožom mogu uzrokovati preosjetljivost (alergiju). Preosjetljivost na peniciline može dovesti do križne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove lijekove ponekad mogu biti ozbiljne.
Osobe koje znaju da su preosjetljive na djelatu tvar ili ako im je savjetovano da ne rukuju s takvim pripravcima ne smiju primjenjivati ovaj VMP.
Pripravkom treba rukovati vrlo pažljivo, kako bi se izbjeglo izlaganje ovom proizvodu, pridržavajući se pri tome svih propisanih mjera opreza.
U slučaju da se nakon nehotičnog samoinjiciranja ili poslije izlaganja pripravku jave simptomi kao što su crvenilo kože, treba zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu ovo upozorenje.

Znatno teže reakcije su edem lica, usana i okoline očiju te otežano disanje pri čemu je nužno hitno zatražiti medicinsku pomoć.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Slaba toksičnost ceftiofura dokazana je u svinja nakon primjene ceftiofur natrija u mišić u dozama 8 x većim od preporučene dnevne doze ceftiofura tijekom 15 uzastopnih dana.
U goveda nisu utvrđeni znakovi sustavne toksičnosti nakon parenteralne primjene doza znatno većih od preporučene.

Inkompatibilnosti:
Zbog odsutnosti podataka o kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Graviditet i laktacija:
U laboratorijskim pokusima na pokusnim životinja nisu zabilježeni nikakvi teratogeni, fetotoksični ili maternotoksični učinci.
Do sada nije istražena reprodukcijska sigurnost ceftiofura u gravidnih krava i krmača.
Proizvod se smije primijeniti samo na temelju procjene odnosa rizika i koristi veterinara.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTRJEBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Način izdavanja:
Izdaje se samo na veterinarski recept.

Oprema:
Kutija sa staklenom bočicom (tip I) 100 mL, zatvorene s gumenim čepom i aluminijskom kapicom i plavim plastičnim poklopcem.