Novosti

FERTIGEST (hormon -buserelin)

FERTIGEST (hormon -buserelin)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska otopina za indukciju ovulacije, buserelin, za goveda, konje, svinje i kuniće

SKU: v51

Kategorija:

Opis

  • otopina za injekciju, buserelin

Djelatna tvar:
Buserelin   0,004 mg
(odgovara 0,0042 mg buserelinacetata)

INDIKACIJE

Goveda:
– liječenje folikularnih cista.
– povećanje postotka oplođenosti nakon umjetnog osjemenjivanja.
– sinkronizacija estrusa i ovulacije u krava s pravilnim spolnim ciklusom u svrhu planiranja provođenja umjetnog osjemenjivanja, uz kombiniranu primjenu analoga prostaglandina tipa F2 alfa.

Konji:
– liječenje folikularnih cista.
– induciranje ovulacije kako bi vrijeme ovulacije bilo bliže vremenu pripusta.

Svinje:
– induciranje ovulacije nakon sinkronizacije estrusa izazvane odbićem prasadi (krmače) ili primjenom  progestagena (nazimice), kako bi se omogućilo provođenje jednokratnog umjetnog osjemenjivanja.

Kunići:
– povećanje postotka oplođenosti.
– induciranje ovulacije rasplodnih ženki nakon porođaja.

KONTRAINDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

POSEBNA UPOZORENJA

Goveda:
U krava s kratkim razmakom  između telenja i osjemenjivanja (<60 dana), slabije kondicije ili visoke proizvodnosti, postotak oplođenosti nakon preporučenog protokola sinkronizacije estrusa i ovulacije (vidjeti odjeljak 4.9) može biti smanjen. Nije sigurno da će sve krave koje su bile u postupku sinkronizacije prema navedenom protokolu biti u estrusu u vrijeme umjetnog osjemenjivanja. Vjerojatnost oplodnje je veća ukoliko su krave u vrijeme osjemenjivanja u estrusu.
Kako bi se povećao postotak oplođenosti u krava, prije primjene VMP-a treba potvrditi da je spolni ciklus pravilan i treba odrediti fazu ciklusa na jajniku. Najbolji rezultati će se postići u zdravih krava s pravilnim spolnim ciklusom.

Svinje:
Buserelin se krmačama i nazimicama primjenjuje isključivo u zootehničke svrhe. Buserelin se primjenjuje nakon sinkronizacije estrusa. Sinkronizacija estrusa u nazimica se postiže primjenom progestagena, odnosno istovremenim prekidom primjene progestagena. Sinkronizacija estrusa u krmača se postiže prirodnim putem, odnosno istovremenim odbićem prasadi. Krmače i nazimice se mogu osjemeniti 30 do 33 sata nakon primjene VMP-a. Preporučuje se da nerast bude prisutan prilikom umjetnog osjemenjivanja i prethodno treba provjeriti znakove gonjenja.
Negativna energetska ravnoteža tijekom laktacije može u nekim slučajevima biti povezana s potrošnjom tjelesnih zaliha, uz značajno smanjenje debljine leđne masti (više od 30%). Estrus i ovulacija u tih životinja mogu biti odgođeni te se o tim životinjama treba posebno brinuti, posebice tijekom rasploda.

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Nisu poznate.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo (krave), konj (kobile), svinja (krmače i nazimice) i kunić (ženke kunića za rasplod).

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Za primjenu u mišić ili pod kožu.
U goveda, konja i kunića preporučuje se primjena VMP-a u mišić, iako se može primijeniti i pod kožu. U svinja se preporučuje primjena VMP-a u mišić.

Goveda:
Folikularne ciste: doza VMP-a za svaku životinju je 5 mL (0,021 mg buserelinacetata).
Povećanje postotka oplođenosti: doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL (0,0105 mg buserelinacetata) i treba ju primijeniti između početka estrusa i umjetnog osjemenjivanja, uključujući i vrijeme umjetnog osjemenjivanja.
Sinkronizacija estrusa i ovulacije u krava s pravilnim spolnim ciklusom: doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL (0,0105 mg buserelinacetata). U ovom slučaju može se koristiti sljedeći protokol: prvo treba injicirati 0,0105 mg buserelinacetata, zatim prostaglanidin 7 dana kasnije i 2 dana nakon primjene prostaglandina ponovno treba injicirati 0,0105 mg buserelinacetata. Krave je moguće umjetno osjemeniti 12 do 24 sata nakon druge injekcije buserelinacetata.

Konji:
doza VMP-a za svaku životinju je 10 mL (0,042 mg buserelinacetata).
VMP treba primijeniti prvi dan kada folikul jajnika postane najveći, VMP je najbolje primijeniti oko 6 sati prije pripusta. Kobile treba ponovno pripustiti sljedeće jutro ako još uvijek pokazuju znakove estrusa. Ako unutar 24 sata nakon primjene VMP-a ovulacija izostane, primjenu VMP-a treba ponoviti.

Kunići:
doza VMP-a za svaku životinju je 0,2 mL (0,00084 mg buserelinacetata).
Induciranje ovulacije rasplodnih ženki nakon porođaja: nakon porođaja treba primijeniti 0,2 mL VMP-a i neposredno nakon toga životinju treba osjemeniti.
Povećanje postotka oplođenosti: 0,2 mL VMP treba primijeniti u vrijeme osjemenjivanja ili parenja.

Svinje:
doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL(0,011 mg buserelinacetata).

Raspored umjetnog osjemenjivanja je sljedeći:

Nazimice:
2,5 mL VMP-a treba primijeniti 115 do120 sati nakon završetka sinkronizacije estrusa s progestagenima.
Umjetno osjemenjivanje treba provesti 30 do33 sati nakon primjene VMP-a.

Krmače:
2,5 mL VMP-a treba primijeniti 83 do 89 sati nakon odbića prasadi.
Umjetno osjemenjivanje treba provesti 30 do 33 sati nakon primjene VMP-a.
U pojedinim slučajevima znakovi estrusa ne moraju biti vidljivi 30 do 33 sata nakon primjene VMP-a. U tim slučajevima osjemenjivanje se može provesti kasnije, odnosno nakon pojave znakova gonjenja.
Čep bočice se smije probosti iglom najviše 20 puta.

KARENCIJA

Goveda, konji, svinje i kunići:
Meso i jestive iznutrice: nula dana

Goveda i konji:
Mlijeko: nula dana

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

VMP treba čuvati u hladnjaku (2 ºC do 8 ºC)
Bočicu treba držati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svjetla.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM PRIMJENE

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Prilikom primjene VMP-a treba poštivati pravila aseptičnog rada. Na mjestu injekcije, posebice nakon injekcije u mišić, moguća je infekcija tkiva anaerobnim bakterijama.

Svinje:
Ukoliko vrijeme primjene VMP-a nije u skladu s preporučenim protokolom, oplođenost može biti smanjena. Progestini i buserelin se smiju primijeniti samo zdravim životinjama.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
S obzirom da su u laboratorijskih životinja utvrđeni fetotoksični učinci buserelina, trudnice ne bi smjele raditi s ovim VMP-om.
Žene u reproduktivnoj dobi trebaju oprezno primjenjivati ovaj VMP.
Treba izbjegavati kontakt VMP-a s očima i kožom, a u slučaju kontakta treba ih temeljito oprati vodom. U slučaju kontakta VMP-a s kožom, izloženi dio kože treba temeljito oprati vodom i sapunom, jer se analozi gonadotropin-oslobađajućeg hormona (engl. Gonadotropin-Releasing Hormone, GnRH) mogu apsorbirati kroz kožu. Nakon primjene VMP-a treba oprati ruke.
Tijekom primjene VMP-a treba paziti da se izbjegne slučajno samoinjiciranje uz poduzimanje odgovarajućih mjera, kao što su obuzdavanje životinja i zaštita igle do trenutka primjene VMP-a.
U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah treba potražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Tijekom rada s VMP-om ne smije se jesti, piti, niti pušiti.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Izdaje se na veterinarski recept.