KETOPROVET 300 mg/mL

KETOPROVET, 300 mg/mL

  • otopina za primjenu u vodi za piće, za ublažavanje upala i boli, za goveda i svinje, ketoprofen

KETOPROVET

SASTAV

Jedan mL otopine sadržava:
Ketoprofen 300 mg

INDIKACIJE

Telad i tovne svinje:
Snižavanje vrućice i ublažavanje otežanog disanja povezanih s bolestima dišnog sustava u kombinaciji s odgovarajućim antimikrobnim lijekovima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati teladi koja siše.
Ne primjenjivati izgladnjelim životinjama ili životinjama s ograničenim pristupom hrani.
Ne primjenjivati životinjama u kojih postoji mogućnost želučano-crijevnih poremećaja, ulceracija ili krvarenja, kako ne bi došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja.
Ne primjenjivati dehidriranim životinjama, životinjama s niskim krvnim tlakom ili smanjenim volumenom krvi zbog veće opasnosti od toksičnog oštećenja bubrega.
Ne primjenjivati tovnim svinjama iz ekstenzivnih ili polu-ekstenzivnih uzgoja koje imaju pristup zemlji ili predmetima koji mogu oštetiti sluznicu želuca, svinjama s jakim parazitarnim invazijama ili svinjama izloženim stresu.
Ne primjenjivati životinjama s poremećajima u radu srca, jetre ili bubrega.
Ne primjenjivati životinjama u kojih su utvrđeni poremećaji u krvnoj slici (diskrazija krvi).
Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na ketoprofen, aspirin ili bilo koju od pomoćnih tvari.

NUSPOJAVE

Primjena preporučenih terapijskih doza ketoprofena u svinja može uzrokovati površinske i duboke erozije želučano-crijevne sluznice.
Ozbiljnije nuspojave u želucu su vrlo rijetke i mogu se pojaviti u teladi za vrijeme odbića u teškim stresnim situacijama (transport, dehidracija, gladovanje, itd.). Slučajevi želučanih ulceracija koji su rezultirali smrću uočeni su u crnih iberijskih svinja, a povezani su s ekstenzivnim uzgojem te jakim parazitarnim invazijama i konzumiranjem stranih tijela. Ostali slučajevi u intenzivnom uzgoju su povezani s gladovanjem prije ili tijekom liječenja.

Moguća je prolazna pojava mekšeg fecesa koja spontano nestaje tijekom ili na kraju liječenja.
U slučaju da se jave nuspojave, primjena lijeka se mora prekinuti cijeloj skupini svinja i treba potražiti savjet veterinara.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Goveda
3 mg ketoprofena/kg t.m./dan kroz usta (što odgovara dozi 1 mL VMP-a/100 kg t.m./dan)
Svinje

1,5 – 3 mg ketoprofena/kg t.m./dan kroz usta (što odgovara dozi 0,5 – 1 mL VMP-a/100 kg t.m./dan). Doza od 1,5 mg/kg t.m. je učinkovita u liječenju blagih do umjerenih simptoma (tjelesna temperatura do 41 ºC). Za liječenje ozbiljnijih slučajeva doza mora biti povećana do 3 mg ketoprofena/kg t.m.
Liječenje treba provesti u jednom danu. Moguće je produžiti primjenu proizvoda na još najviše 1 – 2 dana nakon prethodne procjene nadležnog veterinara o omjeru rizika i koristi.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Način primjene:
Veterinarski-medicinski proizvod se primjenjuje kroz usta, razrijeđen u pitkoj vodi. Preporuča se primjena tijekom 24 sata. Za vrijeme liječenja životinjama se smije ponuditi samo voda s lijekom. Veterinarsko-medicinski proizvod može se dodati izravno u glavni spremnik ili primijeniti putem medikatora. Po završetku liječenja životinjama treba dati svježu vodu bez lijeka.
Prije i tijekom liječenja životinje moraju imati neograničen pristup hrani i vodi. Kod životinja koje zbog bolesti leže liječenje treba započeti veterinarko-medicinskim proizvodom za parenteralnu primjenu. Kako bi se spriječilo predoziranje, svinje treba grupirati prema tjelesnoj masi, a prosječnu tjelesnu masu procijeniti što je moguće točnije.
Unos vode u životinja koje će biti liječene treba odrediti prije izračunavanja ukupne količine veterinarsko-medicinskog proizvoda potrebnog za jedan dan primjene.
Kako bi se točno izračunala količina VMP-a koji se dodaje u pitku vodu, potrebno je odrediti prosječnu tjelesnu masu i potrošnju vode životinja koje će biti liječene na temelju prosjeka potrošnje vode u danima neposredno prije liječenja.
Ako se VMP primjenjuje izravnim dodavanjem u spremnik za pitku vodu onda spremnik mora sadržavati dovoljnu količinu vode za naredna 24 sata. Količina VMP-a koju je potrebno dodati u spremnik za pitku vodu računa se prema sljedećoj formuli:

prosječna tjelesna masa (kg) x broj životinja
Volumen (mL) VMP-a koji koje će biti liječene x doza (mL/100 kg)
je potrebno dodati u spremnik za vodu = ———————————————————
svaka 24 sata 100
Ako se VMP primjenjuje pomoću medikatora, tj. bez prethodnog razrjeđivanja, odgovarajuća količina računa se prema sljedećoj formuli:

prosječna tjelesna masa (kg) x doza (mL/100 kg)
Volumen (mL) VMP-a/L pitke vode = ——————————————————————
prosječni dnevni unos vode po životinji (L) x 100

U slučaju kada je prethodno razrjeđivanje VMP-a neophodno, dobivenu koncentraciju treba pravilno prilagoditi.
Kako bi se tijekom cijelog razdoblja liječenja osigurao unos odgovarajuće doze, potrebno je svakodnevno prilagoditi volumen VMP-a koji se dodaje u pitku vodu.

KARENCIJA

Govedo (telad)
Meso i jestive iznutrice: 1 dan.

Svinje (tovne svinje):
Meso i jestive iznutrice: 1 dan.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU OD CILJNIH VRSTA

Treba nadzirati količinu vode koju liječenje životinje piju kako bi se osigurao odgovarajući unos. Ako je dnevni unos nedostatan životinje treba liječiti pojedinačno, po mogućnosti injekcijom.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Budući da ketoprofen može izazvati ulceracije želučano-crijevne sluznice, ne preporuča se primjena u slučaju sindroma kržljavosti odbijene prasadi (SKOP) za koji je karakteristična česta pojava ulceracija.
Kako bi se smanjio rizik od nuspojava moraju se uvažavati preporučena doza i trajanje liječenja.
Kod primjene vrlo mladim životinjama (u dobi do 6 tjedana) ili vrlo starim životinjama, treba ispravno prilagoditi dozu te pažljivo pratiti zdravstveno stanje životinje.
Kako bi se smanjio rizik od pojave ulceracija, lijek treba primjenjivati tijekom 24 sata. Iz sigurnosnih razloga, najduže trajanje liječenja ne smije biti duže od 3 dana. Ako se jave nuspojave, liječenje se mora prekinuti i treba zatražiti savjet veterinara. Liječenje se mora prekinuti cijeloj skupini svinja.
Ovaj VMP ne sadrži konzervanse.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Pribor za osobnu zaštitu koji se sastoji od nepropusnih rukavica i zaštitnih naočala treba se koristiti pri rukovanju veterinarsko-medicinskim proizvodom. U slučaju da se nehotice prolije na kožu, zahvaćeno područje treba odmah oprati vodom. U slučaju da VMP nehotice dođe u kontakt s očima, odmah ih treba temeljito isprati čistom tekućom vodom. Ako nadražaj ne prestaje potrebno je potražiti pomoć liječnika. Kontaminirana odjeća mora se odmah ukloniti, a područja kože izložena VMP-u treba odmah isprati. Nakon upotrebe treba oprati ruke. Moguća je pojava reakcije preosjetljivosti (osip, urtikarija). Osobe preosjetljive na ketoprofen trebaju izbjegavati kontakt s VMP-om.

Graviditet i laktacija:
Ne primjenjivati gravidnim krmačama.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Interakcije između ketoprofena i najčešće korištenih antibiotika nisu posebno istražene. S obzirom na to da istovremena primjena drugih protuupalnih lijekova ili kortikosteroida može dovesti do učestalijeg javljanja nuspojava ili do dodatnih nuspojava, navedeni lijekovi ne smiju se primjenjivati istovremeno ili unutar 24 sata nakon primjene ketoprofena. Tijekom određivanja razmaka između liječenja treba uzeti u obzir farmakološka svojstva prethodno korištenih proizvoda. VMP se ne smije primjenjivati u kombinaciji s drugim nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSPUL) ili glukokortikosteroidima jer postoji opasnost od pogoršanja ulceracija želučano-crijevne sluznice.
Ketoprofen se u visokom postotku veže za proteine plazme. Istovremena primjena djelatnih tvari koje se u visokom postotku vežu za proteine plazme može uzrokovati kompetetivno istiskivanje ketoprofena, što može pogodovati nastanku toksičnih učinaka zbog posljedično povećane razine slobodne frakcije lijeka. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji s antikoagulansima, posebice s derivatima kumarina kao što je varfarin.
Istodobna primjena diuretika ili potencijalno nefrotoksičnih lijekova povećava rizik od razvoja poremećaja u radu bubrega zbog smanjenog protoka krvi uzrokovanog inhibicijom prostaglandina.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Predoziranje s NSPUL može uzrokovati ulceracije želučano-crijevne sluznice, gubitak proteina te oštećenja jetre i bubrega. U ispitivanjima podnošljivosti, nakon primjene VMP-a govedima i svinjama u pitkoj vodi, u do 25 % životinja kojima je 3 dana primjenjivana 5x veća doza od najveće preporučene doze (15 mg/kg t.m.) ili preporučena doza (3 mg/kg t.m.) svakodnevno tijekom 3x duljeg razdoblja od najdužeg preporučenog razdoblja primjene (9 dana), zabilježena je pojava ulceracija želučane sluznice. Rani znakovi toksičnosti uključuju gubitak apetita i pojavu pastoznog fecesa ili proljeva. U slučaju predoziranja treba započeti simptomatsko liječenje. Pojava ulceracija u određenoj mjeri ovisi o primijenjenoj dozi.

Inkompatibilnosti
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.
Držati bocu čvrsto zatvorenu.
Ne koristiti veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pakovanju.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca.
Rok valjanosti poslije razrjeđenja prema uputi: 24 sata.

PROIZVOĐAČ

LABORATORIOS CALIER, S.A., Španjolska