MOXAPULVIS, 500 mg/g

MOXAPULVIS 500 mg/g

  • prašak za primjenu u pitkoj vodi

Jedan gram praška sadržava:
amoksicilin trihidrat  574 mg (što odgovara 500 mg amoksicilina)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš, patka, puran, svinja.

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se kokošima, puranima i patkama primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na amoksicilin.

Svinje: VMP se primjenjuje za liječenje pastereloze uzrokovane bakterijom Pasteurella multocida osjetljivom na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

  • VMP se ne smije primjenjivati kunićima, hrčcima, gerbilima i zamorčadi ili pticama čija jaja se upotrebljavaju za hranu.
  • VMP nije učinkovit protiv mikroorganizama koji proizvode beta-laktamaze.
  • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike, ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

VMP se primjenjuje u pitkoj vodi.

Svježu otopinu VMP-a u vodi treba pripremiti neposredno prije primjene. Vodu s VMP-om koju životinje ne popiju unutar 24 sata treba neškodljivo zbrinuti te pripremiti i primijeniti svježu otopinu.
Kako bi se osiguralo da životinje popiju svu vodu s VMP-om, tijekom primjene VMP-a životinje ne smiju imati pristup drugim izvorima vode.

Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u pitkoj vodi može se izračunati prema sljedećoj formuli (mg VMP-a/L pitke vode):

mg VMP-a/kg t.m./dan x prosječna tjelesna masa (kg) životinja koje će se liječiti  

=

 

mg VMP-a/L pitke vode

prosječni dnevni unos vode (L)/životinja

Najveća topljivost VMP-a je 65 g/L.
Kako bi se osiguralo ispravno doziranje i izbjegla primjena premalih doza, tjelesnu masu životinja treba odrediti što preciznije. Unos vode s VMP-om ovisi o kliničkom stanju životinje. Kako bi se postiglo ispravno doziranje, koncentraciju amoksicilina u vodi treba prilagoditi unosu vode.

Nakon završetka liječenja, sustav za napajanje treba očistiti na odgovarajući način kako bi se izbjegao unos subterapijskih količina djelatne tvari.

Kokoši:
Preporučena doza je 15 mg amoksicilin trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 13,1 mg amoksicilina/kg t.m./dan), tj. 27 mg VMP-a/kg t.m./dan.
Ukupno trajanje primjene treba biti 3 dana ili u težim slučajevima 5 dana.

Patke:
Preporučena doza je 20 mg amoksicilin trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 17,4 mg amoksicilina/kg t.m./dan), tj. 35 mg VMP-a/kg t.m./dan tijekom 3 uzastopna dana.

Purani:
Preporučena doza je 15-20 mg amoksicilin trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 13,1-17,4 mg amoksicilina/kg t.m./dan), tj. 27-35 mg VMP-a/kg t.m./dan tijekom 3 dana ili u težim slučajevima 5 dana. 

Svinje:
Doza je 20 mg amoksicilin trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 17,4 mg amoksicilina/kg t.m./dan), tj. 35 mg VMP-a/kg t.m./dan. Dnevnu dozu treba biti podijeliti i primijeniti u vremenskim razmacima od približno 12 sati. Ukupno trajanje primjene treba biti najviše 5 dana.

Kako bi se osigurala primjena ispravne doze, potrebnu količinu VMP-a određenu gore navedenom formulom treba odvagati pomoću umjerenog uređaja za vaganje.

KARENCIJA

Kokoši:
Meso i jestive iznutrice: 1 dan

Patke:
Meso i jestive iznutrice: 9 dana

Purani:
Meso i jestive iznutrice: 5 dana

Svinje:
Meso i jestive iznutrice: 2 dana

VMP se ne smije primjenjivati nesilicama konzumnih jaja.

NAČIN ČUVANJA

Vrećica:
Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Posuda:
VMP se ne smije čuvati pri temperaturi iznad 25°C.

Veličine pakovanja:

  • Višeslojna vrećica (poliester/aluminij/polietilen) s 1 kg VMP-a
  • Okrugla, bijela posuda od polietilena visoke gustoće (HDPE) zatvorena poklopcem od polipropilena s unutrašnjim karton/aluminij/polietilen slojem sa 100 g VMP-a i posuda s 1 kg VMP-a.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač:  V.M.D. n.v., Belgija, https://www.inovet.eu/brands/vmd-livestock/