TIASOL, 100 g/kg

  • oralna otopina, za svinje

tiasol

SASTAV

1 kg sadržava:

Djelatna tvari:
Tiamulin 100 g
(jednako 125 g tiamulinhidrogenfumarata)

INDIKACIJE

Liječenje infekcija mikoplazmama, enzootske pneumonije i dizenterije svinja uzrokovanih mikroorganizmima za koje je poznato i dokazano nalazom antibiograma da su osjetljivi na tiamulin.

KONTRAINDIKACIJE

VMP (veterinarsko-medicinski proizvod) se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na tiamulin ili na bilo koje od pomoćne tvari.

NUSPOJAVE

Nekad se može pojaviti poremećaj u ravnoteži bakterijske crijevne flore, proljev i mekan izmet. U nekim slučajevima može doći do opasnosti od superinfekcije uzročnicima koje nisu osjetljivi na tiamulin.
Preosjetljivost se očituje akutnim dermatitisom, eritemom ili jakim svrbežom.

Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put primjene

Svinjama se primjenjuje 50 do 100 mg /kg t.m., tj.doza od 100 do 200 g/100 litara vode ili tekuće hrane, tijekom 5 dana.
VMP se daje kroz usta, razrijeđen u vodi za piće ili u tekućoj hrani prema preporuci veterinara, u količini koja ne smije biti veća od propisane dnevne doze izražene u mg/kg t.m. odnosno izračunate prema sljedećoj formuli:

Doza

(mg/kg t.m.)

x

Prosječna tjelesna masa (kg)

x

Broj

životinja

=

Doza (mg/L pitke vode/tekuće hrane)

Ukupan unos vode/tekuće hrane dan prije liječenja.

Savjeti za ispravnu primjenu

U svrhu točnog doziranja potrebno je što je moguće preciznije odrediti tjelesnu masu. Treba koristiti pravilno i primjereno kalibrirane uređaje za doziranje.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 4 dana

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Primjenu VMP-a treba izbjegavati u vrlo tvrdoj vodi.
Životinje mogu zbog bolesti imati promjenjivu potrebu unosa vode s VMP-om. Jedinke koje smanjeno unose vodu treba liječiti parenteralno odgovarajućim injekcijskim proizvodom prema savjetu veterinara. Treba izbjegavati produljeno i ponovljeno liječenje.
Poboljšanje uvjeta držanja i hranidbe svinja, a osobito redovito čišćenje i dezinfekcija, je važnije od metafilatičke primjene.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Primjenu VMP-a treba temeljiti na testu osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Ako to nije moguće, liječenje treba temeljiti na lokalnim (regija, farma) epizootiološkim informacijama o osjetljivosti ciljnih mikroorganizama.
U slučaju odstupanja od uputa za primjenu VMP-a može se povećati učestalost mikroorganizama rezistentnih na tiamulin.

Voda s VMP-om se ne smije davati zdravim životinjama. Ukoliko nakon tri dana liječenja nema poboljšanja općeg stanja životinje, treba provjeriti postavljenu dijagnozu. Tiasol se ne smije primjenjivati istodobno s ionofornim antibioticima kao što su monenzin, narazin i salinomicin. Mješaonice hrane za životinje trebaju potvrditi da navedeni kokciodiostatici nisu ugrađeni u hranu za životinje ili da ona nije njima kontaminirana. Ako se sumnja da je hrana sadržava ionoforne antbiotike, prije uporabe treba provesti testiranje na prisutnost tih ionofora. Ako se jave nuspojave vezane uz interakciju odmah treba prekinuti davanje takve hrane. Kontaminiranu hranu treba što prije zamijeniti sa hranom koja ne sadržava ionofore inkopatibilne s tiamulinom.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
Treba izbjegavati dodir s kožom, očima, sluznicama i udisanje VMP-a. Osobe koje pripremaju ili rukuju s VMP-om trebaju nositi zaštitnu odjeću, zaštitne naočale, masku za lice te nepropusne rukavice.
Prilikom rukovanja s VMP-om ne smije se jesti, piti i pušiti.
U slučaju dodira VMP-a s kožom, očima ili sluznicama zahvaćene dijelove treba obilno isprati vodom i sapunom. U slučaju simptoma nadražaja treba potražiti savjet/pomoć liječnika.
Osobe preosjetljive na tiamulin ili neku od pomoćnih tvari trebaju izbjegavati kontakt s ovim VMP-om.

Graviditet:
VMP se smije primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.
Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Zbog interakcija (često sa smrtnim ishodom) tiamulin se ne smije primjenjivati s ionofornim antibioticima, među ostalima s monenzinom, narazinom i salinomicinom. Svinjama se tijekom liječenja tiamulinom ne smiju davati pripravci koji sadržavaju te tvari najmanje 7 dana prije i 7 dana nakon završenog liječenja jer može nastati znatno zaostajanje u rastu ili uginuće. Tiamulin može umanjiti antibakterijsko djelovanje beta-laktamskih antibiotika.

Inkompatibilnosti:
VMP se ne smije primjenjivati istodobno s monezinom ili drugim ionofornim antibioticima.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25°C.
Zaštiti od svjetla.

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 24 mjeseca
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 3 mjeseca
Rok valjanosti poslije razrjeđenja prema uputi: 12 sati

PROIZVOĐAČ

Chemifarma S.p.A., Italija