APITRAZ

  • traka za košnicu, za pčele medarice

Jedna traka sadržava:

Djelatna tvar:
Amitraz                        500 mg

FARMACEUTSKI OBLIK

Traka za košnicu.
Bijela pravokutna traka s oznakom preklopa za dvije trakice za vješanje.

INDIKACIJE

Liječenje infestacije uzrokovane s Varroa destructor osjetljivom na amitraz.

KONTRAINDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati u slučaju rezistencije varoa na amitraz.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pčele medarice – Apis mellifera.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Za primjenu u košnici:
U svaku košnicu treba primijeniti dvije trake, tako da se svaka traka objesi između dva okvira s mednim saćem.
Trake treba objesiti između okvira na kojima pčele pokazuju najveću aktivnost. Trake treba postaviti tako da se pčelama omogući pristup objema stranama trake, ali i ostavi dovoljno prostora za uobičajenu aktivnost pčela.

Primjena u pojedinim tipovima košnica:

– Dadant: jednu traku treba objesiti između trećeg i četvrtog okvira s mednim saćem, a drugu traku između sedmog i osmog okvira s mednim saćem.
-Layens: jednu traku treba objesiti između petog i šestog okvira s mednim saćem, a drugu traku između devetog i desetog okvira s mednim saćem.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Trake treba ukloniti iz košnice nakon 6 tjedana.
Trake se ne smiju rezati.

VMP treba primijeniti u vrijeme kada je leglo relativno malo u odnosu na uobičajeno najveće leglo.
VMP također treba primijeniti dok su pčele još aktivne, odnosno prije nego što se okupe u zimsko klupko. Točno vrijeme nastanka zimskog klupka može varirati ovisno o klimatskim zonama. Stoga se prije primjene VMP-a moraju uzeti u obzir veličina legla i klimatske prilike.

KARENCIJA

Med: nula dana.
VMP se ne smije primjenjivati tijekom razdoblja paše/medenja.
Med se ne smije vrcati tijekom primjene VMP-a (6 tjedana).

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25 °C.
Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda nakon otvaranja vrećica: odmah upotrijebiti.
VMP se ne smije primijeniti ako njegov izgled ne odgovara izgledu opisanom u ovoj uputi o VMP-u.

Pakovanje: 10 traka

POSEBNA  UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Sve pčelinje zajednice na istom pčelinjaku treba liječiti istovremeno, kako bi se izbjegao prijenos varoa prilikom grabeža.
Uporabljene trake ne smiju se ponovno koristiti. Ne preporučuje se primjena VMP-a tijekom razdoblja paše/medenja (vidjeti odjeljak 9. „Savjeti za ispravnu primjenu”).
Poznati su slučajevi rezistencije na amitraz u varoa pčela. U zemljama u kojima je utvrđena rezistencija na amitraz, primjenu VMP-a treba temeljiti na rezultatima ispitivanja osjetljivosti. Za više informacija treba pitati veterinara.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Nepropisna primjena VMP-a može povećati mogućnost razvoja rezistencije i uzrokovati neučinkovito liječenje.
Razinu infestacije pčelinjih zajednica s varoama treba redovito nadzirati. Ovaj VMP treba primjenjivati u sklopu programa sustavnog suzbijanja varooze.
Neškodljivost VMP-a nije potvrđena u slabim pčelinjim zajednicama, odnosno u zajednicama u kojima je broj pčela manji od onoga koji se može očekivati u određeno doba godine.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Ovaj VMP sadržava amitraz, koji u ljudi može izazvati neurološke učinke.
Amitraz je inhibitor monoamin oksidaze (engl. monoamine oxidase inhibitor, MAOI). Stoga osobe koje uzimaju lijekove koji sadržavaju MAOI trebaju vrlo oprezno raditi s ovim VMP-om.
Kako bi se smanjila mogućnost udisanja VMP-a, treba pažljivo otvoriti pakovanje i oprezno raditi s VMP-om.
Ovaj VMP može izazvati nadražaj kože i očiju, kao i alergijske reakcije.
Tijekom rada s ovim VMP-om treba nositi zaštitnu opremu koja uključuje vodonepropusne rukavice i uobičajenu pčelarsku zaštitnu odjeću.
Treba izbjegavati kontakt VMP-a s kožom, a u slučaju kontakta, izložene dijelove kože treba temeljito oprati sapunom i vodom.
Treba izbjegavati kontakt VMP-a s očima. U slučaju kontakta s očima, VMP treba odmah isprati s puno vode.
U slučaju pojave nadražaja, odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u, odnosno pakovanje.
Tijekom rada s VMP-om ne smije se jesti, piti niti pušiti.
Djeca ne smiju biti prisutna prilikom primjene VMP-a.
Nakon primjene VMP-a treba temeljito oprati ruke.

Mjere opreza za okoliš:

Trake ili prazne vrećice ne smiju se odlagati u bare ili potoke jer VMP može biti štetan za ribe i druge vodene organizme.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno:

Primjena jedan i pol puta veće doze od propisane, tijekom 8 tjedana izazvala je nešto veći broj uginulih pčela nego primjena propisane doze.
Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Bakrove soli pojačavaju toksični učinak amitraza, dok piperonilbutoksid smanjuje njegov

terapijski učinak. Zbog toga treba izbjegavati istovremenu primjenu VMP-a zajedno s navedenim tvarima.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Veterinarsko-medicinski proizvod ne treba odlagati u otvorene vode jer to može biti opasno za ribe i druge vodene organizme.

Način izdavanja

Izdaje se samo na veterinarski recept.
Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

Barcelona, 26 – Pla del Ramassà
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Španjolska