TOP SPOT-ON STRONGER® HORSE

TOP SPOT-ON STRONGER® HORSE

  • otopina za nakapavanje na kožu
  • antiparazitik, insekticid i repelent

SASTAV

25 mL bistre, svijetložute otopine Top spot-on Stronger Horse sadržava:

  • Permetrin* 16.25 g

OSNOVNA SVOJSTVA I DJELOVANJE

Permetrin, djelatna tvar pripravka Top Spot-On Stronger Horse, je piretroid dobre učinkovitosti. U ionskim kanalićima živčanih vlakana artropoda permetrin se upliće u transport Na+ i K+ iona. Stoga u odraslim muhama, obadima, komarcima, štrkovima, krpeljima i drugim hematofagnim člankonožcima koji ubadaju i uznemiruju konje dolazi do nekontrolirane aktivnosti živčanog sustava i njihova uginuća. Nosač u pripravku omogućuje prolongirani učinak djelatne tvari. Permetrin ne djeluje štetno na većinu sisavaca, a toksičan je za mačke, ptice, ribe, pčele i gmazove.
Nakapavanjem pripravka na kožu postiže se prije svega lokalni učinak. Zahvaljujući kombinaciji pomoćnih tvari u nosaču djelatna se tvar resorbira u površne slojeve kože (rožnati sloj i gornji sloj epiderme), tu se odloži i s mjesta nakapavanja prolongirano otpušta u okolnu kožu i dlaku.
Nakon jednokratnog nakapavanja pripravka Top Spot-On Stronger Horse, konje se štiti od hematofagnih dvokrilaca i krpelja do 4 tjedna.

INDIKACIJE

Suzbijanje i uništavanje člankonožaca koji ubadaju i uznemiruju konje kao što su dvokrilci (Diptera) – muhe (Stomoxys calcitrans, Musca domestica), obadi (Tabanidae), komarci i komarčići (pr. Simulidae, Culicoides), štrkovi (Oestridae) te pauši (Damalinia equi) i krpelji (Ixodes, Dermatocentor).

KONTRAINDIKACIJE

Pripravkom Top spot-on Stronger Horse ne smiju se tretirati:

  • mačke (svi piretroidi su za njih izuzetno toksični);
  • ždrebad mlađa od 3 tjedna;
  • bolesni konji, životinje u stadiju oporavka te s ozljedama na koži;
  • konji koji se koriste za hranu ljudi.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Prije aplikacije treba razmaknuti dlaku da se otopina nanese izravno na kožu. Pripravak se ne smije utrljavati u kožu i ne smije se nanositi na mokrog konja. Sadržaj jedne aplikatorske bočice od 25 mL dovoljan je za konja težine 500 kg (5 mL/100 kg). Otopinu treba istisnuti na nekoliko mjesta na koži – područje dorzalnog dijela vrata, međulopatično područje, područje ramena te slabina i križa. Na svako se mjesto istisne oko 2-3 mL pripravka.
Aplikacija pripravka Top spot-on Stronger Horse smije se ponavljati u razmacima od najmanje 7 dana. Ako životinja neposredno nakon primjene pokisne ili bude oprana šamponom, tretman treba ponoviti.

NUSPOJAVE

U osjetljivih se konja na mjestu nanošenja pripravka ponekad javi prolazno draženje kože. U takvom slučaju zahvaćeno mjesto treba oprati vodom.
Ako se primijete nuzučinci pripravka treba obavijestiti veterinara, Centar za nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u RH (čl. 65 Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN br. 84/08).

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Sigurnost za životinje
Top spot-on Stronger Horse primjenjuje se samo izvana. Otopinu treba istisnuti na mjesta gdje se životinja ne može lizati, a također treba spriječiti da se konji međusobno ližu.
Eventualno se prije tretiranja cijele životinje Top spot-on Stronger Horse nanese na manji dio vrata te se nakon 24 sata provjeri reakcija. Ako se nije javio nadražaj, može se tretirati cijela životinja.
Treba izbjeći aplikaciju pripravka u blizinu očiju tj. ispred ušiju. U slučaju da pripravak dospije u oko životinja će suziti i javiti će se prolazni konjunktivitis (obilno isprati čistom vodom). Na dan tretiranja dobro je da konji ne borave na suncu.

Predoziranje

U slučaju predoziranja može se očitovati lokalno draženje kože. U okolnostima p.o. unosa piretroida može nastupiti intoksikacija (slinjenje, prenadraženost, tremor, grčevi, paraliza). Specifični antidot ne postoji. Nužno je stabilizirati vitalne funkcije tj. provesti simptomatsku terapiju (infuzije elektrolita, atropin, diazepam).

Interakcije i inkompatibilnosti
Pripravak se ne smije upotrebljavati usporedo s drugim insekticidima/akaricidima za lokalnu primjenu.

Gravidnost i laktacija
Ne očekuje se da pripravak djeluje štetno na gravidnost i laktaciju. U poodmaklom stadiju ždrebnosti uvijek treba obratiti pozornost na kondiciju, hranidbu te pažljivo rukovati s konjem, a posebno izbjegavati stres.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Prilikom primjene svih insekticida/akaricida u obliku otopina za nanošenje na kožu treba se pridržavati sljedećih pravila:

  • za vrijeme aplikacije ne smije se jesti, piti ili pušiti;
  • treba izbjegavati dodir pripravka s kožom, očima i sluznicama posebno u slučaju preosjetljivosti na piretroide; nakon primjene treba vodom i sapunom oprati ruke i poprskana mjesta; u okolnostima nadražaja kože (crvenilo, osip i sl.), a posebno u slučaju p.o. unosa treba odmah potražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu/etiketu;
  • ako se tretira veća skupina konja (uzgajivačnice), treba nositi zaštitne rukavice (neopren ili guma; 3 mm).

U prva 24 sata nakon aplikacije treba što manje dirati tretirane životinje, posebice djeca.
Sigurnost za okoliš
Svi piretroidi toksični su za insekte (pčele), ribe, rakove, gmazove i vodozemce. S ostacima pripravka Top spot-on Stronger Horse i s ambalažom ne smiju se onečistiti akvariji, bazeni s ribama, bare, jezerca te nadzemni i podzemni vodotoci.

KARENCIJA

Pripravak se ne upotrebljava za tretiranje konja koji se koriste za hranu ljudi ili izradu namirnica.

Način čuvanja:
Na tamnome i suhome, pri sobnoj temperaturi (do 25°C), na mjestima gdje se ne drži hrana i piće za ljude i životinje te izvan pogleda i dosega djece. Pripravak se ne smije smrznuti.

Način izdavanja:
Na veterinarski recept.

Oprema:
Kartonska kutija u kojoj je plastična aplikatorska bočica s 25 mL otopine.

PROIZVOĐAČ

Bioveta a.s., Ivanovice na Hane, R. Češka