EMDOCAM

Emdocam 20 mg/ml

  • otopina za injekcije za goveda, svinje i konje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedan ml sadrži:
Djelatna tvar:
Meloksikam 20 mg
Pomoćna tvar:
Etanol 150 mg

Ciljne vrste životinja: Goveda, svinje i konji

Indikacije:
Goveda: Za primjenu u akutnoj respiratornoj infekciji uz odgovarajuću antibiotsku terapiju kako bi se smanjili klinički znakovi u goveda. Za primjenu u slučaju proljeva u kombinaciji s oralnom rehidracijskom terapijom radi smanjenja kliničkih znakova u teladi starije od tjedan dana i mladih goveda koja nisu u laktaciji. Za pomoćnu terapiju u liječenju akutnog mastitisa, u kombinaciji s antibiotskom terapijom.

Svinje: Za primjenu u neinfekcijskim poremećajima lokomotornog sustava u svrhu smanjenja simptoma hromosti i upale.
Za pomoćnu terapiju u liječenju puerperalne septikemije i toksemije (sindrom mastitis-metritis-agalakcija) uz odgovarajuću antibiotsku terapiju.

Konji: Za ublažavanje upale i olakšavanje bola u akutnim kroničnim mišićno-koštanim poremećajima. Za ublažavanje bolova povezanih s konjskim kolikama.

Kontraindikacije
Ne primjenjivati u konja mlađih od 6 tjedana.
Ne primjenjivati u životinja koje boluju od oštećenja funkcije jetre, srca ili bubrega i poremećaja krvarenja, ili u slučajevima u kojima postoji dokaz ulcerogenih gastrointestinalnih lezija.
Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
Za liječenje proljeva u goveda, ne primjenjivati u životinja mlađih od tjedan dana.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja
Goveda i svinje: Može se primijeniti tijekom graviditeta i laktacije.
Konji: Ne primjenjivati u kobila za vrijeme graviditeta ili laktacije.

Količine koje se primjenjuju i put primjene
Goveda: Jedna subkutana ili intravenska injekcija u dozi od 0,5 mg meloksikama/kg tjelesne težine (tj. 2,5 ml/100 kg tjelesne težine) u kombinaciji s antibiotskom terapijom ili oralnom rehidracijskom terapijom, kako je odgovarajuće.

Svinje: Jedna intramuskularna injekcija u dozi od 0,4 mg meloksikama/kg tjelesne težine (tj. 2,0 ml/100 kg tjelesne težine) u kombinaciji s antibiotskom terapijom, kako je odgovarajuće. Ako je potrebno, druga primjena meloksikama može uslijediti nakon 24 sata.

Konji: Jedna intravenska injekcija u dozi od 0,6 mg meloksikama/kg tjelesne težine (tj. 3,0 ml/100 kg tjelesne težine).
Za ublažavanje upale i olakšavanje bola u akutnim i kroničnim mišićno-koštanim poremećajima, liječenje se može nastaviti odgovarajućom peroralnom terapijom koja sadrži meloksikam, prema preporukama navedenim u uputama uz proizvod.

Za vrijeme primjene izbjeći mogućnost kontaminacije.
Ne probijajte čep bočice više od 50 puta.

Karencija
Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana
Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana
Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana
Nije odobrena primjena u konja koji proizvode mlijeko za ljudsku uporabu.