ESTROPUR

ESTROPUR

 • injekcijska otopina
 • urogenitalni sustav i spolni hormoni
 • prostaglandin za krave i svinje

SASTAV

1 mL bistre, bezbojne injekcijske otopine Estropur® sadržava: R-kloprostenol natrij 75 µg

OSNOVNA SVOJSTVA I DJELOVANJE

Injekcijska otopina Estropur® sadržava R-kloprostenol natrij, sintetski analog prostaglandina F2 (PG-F2). PG-F2 djeluje luteolitički uzrokujući funkcionalnu i morfološku regresiju žutog tijela (corpus luteum – CL). Luteolitički učinak kloprostenola je 200-400 x jači od prirodnog PG-F2. Razgradnjom CL smanjuje se razina progesterona, a posljedično u krava započinje estrus i normalna ovulacija. U gravidnih krava i krmača na taj se način može potaknuti porod. Osim toga primjenom kloprostenola može se inducirati prekid patološke gravidnosti, a u okolnostima uginuća ploda evakuacija sadržaja maternice.
Krave su u prvih 4-5 dana nakon ovulacije refrakterne na luteolitički učinak PG-F2. Spojevi iz skupine PG-F2 također potiču kontrakcije glatke muskulature maternice te želučano-crijevnog, dišnog i krvožilnog sustava.
Farmakokinetika
Nakon jednokratne i.m. injekcije R-kloprostenola u dozi 150 µg/krava, vršna koncentracija utvrđena je nakon 90 min., a iznosila je 1.4 µg/L. U početku razina kloprostenola se brzo smanjuje, a zatim nešto sporije. Kloprostenol se ravnomjerno raspodjeljuje u organizmu.

INDIKACIJE

Krave/junice

 • Indukcija i sinkronizacija estrusa;
 • Funkcionalni poremećaji ovarija, anestrus nakon poroda i ‘servis perioda’ (tiho gonjenje, nepravilni ili anovulacijski ciklus, perzistentno žuto tijelo, luteinske ciste).
 • Postpuerperijski poremećaji uterusa (endometritis, piometra).
 • Prekid normalne ili patološke gravidnosti (u prvoj polovini steonosti).
 • Kombinirana terapija folikulinskih cista (10. do 14. dana nakon aplikacije pripravka GnRH, ako je utvrđen pozitivan odgovor ovarija).
 • Sinkronizacija spolnog ciklusa u darovateljica i primateljica u programima embriotransfera kod goveda.

Krmače/nazimice

 • Indukcija poroda

Injekcija kloprostenola nakon 113. do 114. dana gravidnosti potiče prasenje koje se najčešće javi u roku 19-30 sati. Smije se primijeniti najviše 2 dana prije očekivanog termina prasenja, tj. prosjeka za određenu farmu.

KONTRAINDIKACIJE

Sintetske analoge PG-F2 ne smije se injicirati:

 • gravidnim životinjama, osim ako se ne želi potaknuti pobačaj ili porod;
 • intravenski;
 • krmačama za koje se ne zna točan datum oplodnje;
 • životinjama koje boluju od opstruktivno-spastičnih bolesti dišnog ili probavnog sustava;

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Estropur® inj. ad us. vet. aplicira se i.m. u dozi 2 mL (150 µg R-kloprostenola)/krava i 1 mL (75 µg R-kloprostenola)/svinja.

Krava
Sinkronizacija estrusa – 2 mL pripravka Estropur®/krava. Prilikom sinkroniziranja estrusa prvo treba utvrditi prisutnost CL na jajniku (između 6. i 18. dana ciklusa), a na temelju pojave simptoma estrusa krava se osjemeni 70-120 sati nakon injekcije kloprostenola.
Ako se nisu javili znakovi estrusa, aplikacija Estropur®-a može se ponoviti 11. dan nakon prve injekcije.

 • Ako se Estropur®-om liječe funkcionalni poremećaji jajnika, krave treba osjemeniti pri prvoj pojavi estrusa. Ukoliko se estrus ne javi, injekcija se može ponoviti nakon 11 dana.
 • Kod liječenja postpuerperijskih patoloških stanja maternice jednokratno se primijeni Estropur® (uz uobičajenu antimikrobnu terapiju). Ako je potrebno aplikacija se ponovi nakon 10-14 dana. Krava se osjemeni tek kada se stanje maternice normalizira, najranije nakon druge injekcije.
 • U slučaju kombinirane terapije folikulinskih cista Estropur® se injicira 10. i 14. dan nakon primjene analoga GnRH (pr. Gonasyl®; Depherelin Gonavet® Veyx; Receptal®) na temelju pozitivnog odgovora na ovarijima.
 • U programima embriotransfera davateljicama se pripravak aplicira 3. dan nakon što je započela primjena sredstva za superovulaciju (jutarnja doza 2 mL, večernja doza 2 mL).

Svinja
Indukcija poroda

Estropur® se u dozi od 1 mL (75 µg kloprostenola/životinja) aplicira jednokratno krmačama ili nazimicama duboko i.m. neposredno iza uha, najranije 113. dana gravidnosti. Porod najčešće započinje 19-30 sati nakon injekcije.

NUSPOJAVE

Pri induciranju prijevremenog poroda u krava češći su slučajevi zaostajanja posteljice.
U slučaju primjene kloprostenola krmačama u svrhu poticanja poroda, mogu se neposredno nakon aplikacije javiti promjene u ponašanju koje sliče onima kod normalnog prasenja, a u pravilu se povuku unutar jednog sata.
Ako se primijete nuzučinci pripravka treba obavijestiti veterinara, Centar za nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u RH (čl. 65 Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN br. 84/08).

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Sigurnost za životinje
U slučaju prerane indukcije poroda (više od 2 dana prije očekivanog poroda) u krmača, a pogotovo u nazimica, biti će veći postotak slabo vitalne prasadi.

Predoziranje
Nema opasnosti od pojave sustavnih štetnih učinaka u krava i krmača pri aplikaciji 5 x veće doze od preporučene (prolazni porast tjelesne temperature, slinjenje).

Interakcije i inkompatibilnosti
Nisu opisane interakcije pri usporednoj primjeni R-kloprostenol natrija i drugih farmakološki djelatnih tvari.
Estropur® se u brizgaljki ne smije miješati ni s jednim drugim injekcijskim pripravkom.

Gravidnost i laktacija
Analozi PG-F2 ne smiju se aplicirati gravidnim kravama, osim ako se ne želi potaknuti pobačaj ili porod (vidi Indikacije). Za određene indikacije pripravci kloprostenola mogu se primjeniti tijekom laktacije.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Sintetski analozi PG-F2 mogu se resorbirati kroz kožu i uzrokovati u trudnica pobačaj ili smetnje u disanju (bronhospazam). Pri rukovanju treba izbjegavati dodir pripravka s kožom ili nehotično injiciranje. Žene u generativnoj dobi, astmatičari i osobe s kroničnim bolestima dišnih putova trebaju izbjegavati dodir s pripravkom, a pri rukovanju preporučuje se nositi zaštitne rukavice. Mjesto na koži koje je došlo u dodir s kloprostenolom treba odmah obilno isprati vodom i sapunom.

Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak koristi u skladu s uputom.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 1 dan.
Mlijeko krava: 4 sata.
Prvi podoj nakon injekcije Estropur®-a nije za hranu ljudi.

Rok valjanosti:
Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 2 godine. Sadržaj načete bočice treba utrošiti u roku 14 dana.

Način čuvanja:
Na tamnome i suhome mjestu, pri sobnoj temperaturi (15-25°C) te izvan pogleda i dosega djece.

Način izdavanja:
Na veterinarski recept.

Oprema:
Kartonska kutija u kojoj je staklena bočica s 2, 4, 10 ili 20 mL injekcijske otopine. Pakiranje od 10 x 2, 10 x 4, 1 x 10, 5 x 10 i 5 x 20 mL.
Sva pakiranja ne moraju biti dostupna na tržištu.

PROIZVOĐAČ

Bioveta a.s., Ivanovice na Hane, R. Češka.

DODATNE INFORMACIJE

Indukcija i/ili sinkronizacija estrusa
Ako je na jajniku prisutno žuto tijelo kloprostenol uzrokuje luteolizu, a nakon 2-4 dana gonjenje i ovulaciju. Taj učinak poželjan je u okolnostima subestrusa (tiho gonjenje), neotkrivenog estrusa ili anestrusa. Unutar nekoliko dana nakon aplikacije kloprostenola u pravilu se rapzgradi perzistentno žuto tijelo ili luteinska cista.
Uklanjanje normalnog ili patološkog sadržaja iz uterusa
Poticanjem kontrakcija maternice uklanja se sadržaj iz uterusa. Taj učinak može biti indukcija poroda (nakon 260. dana gravidnosti) ili indukcija pobačaja (najkasnije do 150. dana steonosti), a sa svrhom izbacivanja mumificiranog ploda ili patološkog sekreta iz maternice. Uvod u porod, indukcija pobačaja ili uklanjanje patološkog sekreta (endometritis, piometra) u pravilu uslijedi unutar 2 dana nakon injekcije Estropur®.
– Da bi se postiglo optimalne rezultate u rasplođivanju životinja, treba posvetiti pozornost njihovoj hranidbi i kondiciji. U razdoblju osjemenjivanja nužno je izbjegavati iznenadne promjene količine i sastava hrane te promjene u držanju životinja – pr. stvaranje novih skupina. Treba računati da takvi i slični zahvati uzrokuju stres. Ako se krave UO treba se, prije provedbe tog postupka, uvjeriti u kakvoću sjemena i ispravnost tehnike osjemenjivanja.