FERTIGEST

FERTIGEST 0,004 mg/mL, otopina za injekciju, buserelin

Djelatna tvar:

Buserelin                                                                                    0,004 mg

(odgovara 0,0042 mg buserelinacetata)

Indikacije

Goveda:

– liječenje folikularnih cista.
– povećanje postotka oplođenosti nakon umjetnog osjemenjivanja.
– sinkronizacija estrusa i ovulacije u krava s pravilnim spolnim ciklusom u svrhu planiranja provođenja umjetnog osjemenjivanja, uz kombiniranu primjenu analoga prostaglandina tipa F2 alfa.

Konji:

– liječenje folikularnih cista.
– induciranje ovulacije kako bi vrijeme ovulacije bilo bliže vremenu pripusta.

Svinje:

– induciranje ovulacije nakon sinkronizacije estrusa izazvane odbićem prasadi (krmače) ili primjenom  progestagena (nazimice), kako bi se omogućilo provođenje jednokratnog umjetnog osjemenjivanja.

Kunići:

– povećanje postotka oplođenosti.
– induciranje ovulacije rasplodnih ženki nakon porođaja.

Kontraindikacije

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

Posebna upozorenja

Goveda:

U krava s kratkim razmakom  između telenja i osjemenjivanja (<60 dana), slabije kondicije ili visoke proizvodnosti, postotak oplođenosti nakon preporučenog protokola sinkronizacije estrusa i ovulacije (vidjeti odjeljak 4.9) može biti smanjen. Nije sigurno da će sve krave koje su bile u postupku sinkronizacije prema navedenom protokolu biti u estrusu u vrijeme umjetnog osjemenjivanja. Vjerojatnost oplodnje je veća ukoliko su krave u vrijeme osjemenjivanja u estrusu.

Kako bi se povećao postotak oplođenosti u krava, prije primjene VMP-a treba potvrditi da je spolni ciklus pravilan i treba odrediti fazu ciklusa na jajniku. Najbolji rezultati će se postići u zdravih krava s pravilnim spolnim ciklusom.

Svinje:

Buserelin se krmačama i nazimicama primjenjuje isključivo u zootehničke svrhe. Buserelin se primjenjuje nakon sinkronizacije estrusa. Sinkronizacija estrusa u nazimica se postiže primjenom progestagena, odnosno istovremenim prekidom primjene progestagena. Sinkronizacija estrusa u krmača se postiže prirodnim putem, odnosno istovremenim odbićem prasadi. Krmače i nazimice se mogu osjemeniti 30 do 33 sata nakon primjene VMP-a. Preporučuje se da nerast bude prisutan prilikom umjetnog osjemenjivanja i prethodno treba provjeriti znakove gonjenja.

Negativna energetska ravnoteža tijekom laktacije može u nekim slučajevima biti povezana s potrošnjom tjelesnih zaliha, uz značajno smanjenje debljine leđne masti (više od 30%). Estrus i ovulacija u tih životinja mogu biti odgođeni te se o tim životinjama treba posebno brinuti, posebice tijekom rasploda.

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Nisu poznate.

Ciljne vrste životinja

Govedo (krave), konj (kobile), svinja (krmače i nazimice) i kunić (ženke kunića za rasplod).

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Za primjenu u mišić ili pod kožu .

U goveda, konja i kunića preporučuje se primjena VMP-a u mišić, iako se može primijeniti i pod kožu. U svinja se preporučuje primjena VMP-a u mišić.

Goveda:

Folikularne ciste: doza VMP-a za svaku životinju je 5 mL (0,021 mg buserelinacetata).

Povećanje postotka oplođenosti: doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL (0,0105 mg buserelinacetata) i treba ju primijeniti između početka estrusa i umjetnog osjemenjivanja, uključujući i vrijeme umjetnog osjemenjivanja.

Sinkronizacija estrusa i ovulacije u krava s pravilnim spolnim ciklusom: doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL (0,0105 mg buserelinacetata). U ovom slučaju može se koristiti sljedeći protokol: prvo treba injicirati 0,0105 mg buserelinacetata, zatim prostaglanidin 7 dana kasnije i 2 dana nakon primjene prostaglandina ponovno treba injicirati 0,0105 mg buserelinacetata. Krave je moguće umjetno osjemeniti 12 do 24 sata nakon druge injekcije buserelinacetata.

Konji: doza VMP-a za svaku životinju je 10 mL (0,042 mg buserelinacetata).

VMP treba primijeniti prvi dan kada folikul jajnika postane najveći, VMP je najbolje primijeniti oko 6 sati prije pripusta. Kobile treba ponovno pripustiti sljedeće jutro ako još uvijek pokazuju znakove estrusa. Ako unutar 24 sata nakon primjene VMP-a ovulacija izostane, primjenu VMP-a treba ponoviti.

Kunići: doza VMP-a za svaku životinju je 0,2 mL (0,00084 mg buserelinacetata).

Induciranje ovulacije rasplodnih ženki nakon porođaja: nakon porođaja treba primijeniti 0,2 mL VMP-a i neposredno nakon toga životinju treba osjemeniti.

Povećanje postotka oplođenosti: 0,2 mL VMP treba primijeniti u vrijeme osjemenjivanja ili parenja.

Svinje: doza VMP-a za svaku životinju je 2,5 mL(0,011 mg buserelinacetata).

Raspored umjetnog osjemenjivanja je sljedeći:

Nazimice:

2,5 mL VMP-a treba primijeniti 115 do120 sati nakon završetka sinkronizacije estrusa s progestagenima.

Umjetno osjemenjivanje treba provesti 30 do33 sati nakon primjene VMP-a.

Krmače:

2,5 mL VMP-a treba primijeniti 83 do 89 sati nakon odbića prasadi.

Umjetno osjemenjivanje treba provesti 30 do 33 sati nakon primjene VMP-a.

U pojedinim slučajevima znakovi estrusa ne moraju biti vidljivi 30 do 33 sata nakon primjene VMP-a. U tim slučajevima osjemenjivanje se može provesti kasnije, odnosno nakon pojave znakova gonjenja.

Čep bočice se smije probosti iglom najviše 20 puta.

Karencija

Goveda, konji, svinje i kunići:

Meso i jestive iznutrice: nula dana

Goveda i konji:

Mlijeko: nula dana

Posebne mjere pri čuvanju

VMP treba čuvati u hladnjaku (2 ºC do 8 ºC)

Bočicu treba držati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svjetla.

Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Prilikom primjene VMP-a treba poštivati pravila aseptičnog rada. Na mjestu injekcije, posebice nakon injekcije u mišić, moguća je infekcija tkiva anaerobnim bakterijama.

Svinje:

Ukoliko vrijeme primjene VMP-a nije u skladu s preporučenim protokolom, oplođenost može biti smanjena. Progestini i buserelin se smiju primijeniti samo zdravim životinjama.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

S obzirom da su u laboratorijskih životinja utvrđeni fetotoksični učinci buserelina, trudnice ne bi smjele raditi s ovim VMP-om.

Žene u reproduktivnoj dobi trebaju oprezno primjenjivati ovaj VMP.

Treba izbjegavati kontakt VMP-a s očima i kožom, a u slučaju kontakta treba ih temeljito oprati vodom. U slučaju kontakta VMP-a s kožom, izloženi dio kože treba temeljito oprati vodom i sapunom, jer se analozi gonadotropin-oslobađajućeg hormona (engl. Gonadotropin-Releasing Hormone, GnRH) mogu apsorbirati kroz kožu. Nakon primjene VMP-a treba oprati ruke.

Tijekom primjene VMP-a treba paziti da se izbjegne slučajno samoinjiciranje uz poduzimanje odgovarajućih mjera, kao što su obuzdavanje životinja i zaštita igle do trenutka primjene VMP-a.

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah treba potražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Tijekom rada s VMP-om ne smije se jesti, piti, niti pušiti.

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Izdaje se na veterinarski recept.