BIOCAN NOVEL RESPI

BIOCAN NOVEL RESPI

  • kapi za nos, liofilizat i otapalo za suspenziju, za pse

Jedna doza (0,5 mL) sadržava:

Djelatne tvari:

Živa, atenuirana Bordetella bronchiseptica, soj MSLB 3096 108,0 – 109,8 CFU*
Živi, atenuirani virus parainfluence pasa tip 2, soj CPiV-2 Bio 15 103,5 – 105,8 CCID50**

* CFU (engl. Colony Forming Unit): jedinica tvorbe kolonija
** CCID50 (engl. Cell Culture Infectious Dose 50%): infektivna doza za 50% stanične kulture

Otapalo:

Voda za injekcije                     0,5 mL

Liofilizat je porozne strukture i bjelkaste do žućkaste boje.
Otapalo je bistra, bezbojna tekućina.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa od 3. tjedna života u svrhu:

  • smanjenja kliničkih znakova i izlučivanja uzročnika nakon infekcije s Bordetella bronchiseptica te
  • smanjenja kliničkih znakova i izlučivanja virusa nakon infekcije virusom parainfluence pasa.

Početak imunosti:

– za Bordetella bronchiseptica: 3 dana nakon osnovnog cijepljenja.
– za virus parainfluence pasa: 7 dana nakon osnovnog cijepljenja.

Trajanje imunosti:        1 godinu.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

NUSPOJAVE

Nakon cijepljenja vrlo često se može pojaviti blagi, prolazni iscjedak iz nosa, često se mogu pojaviti blagi iscjedak iz očiju i blaga depresija, a manje često slabo kihanje. Ove nuspojave obično nestanu bez liječenja unutar jednog do tri dana. Slabi do srednje jaki kašalj se često pojavio od devetog dana nakon cijepljenja u pasa koji su bili smješteni zajedno s necijepljenim psima.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kojima je primijenjen VMP pokazuju nuspojavu(e) )
– česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kojima je primijenjen VMP)
– manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP, uključujući izolirane slučajeve).

Ako se zamijeti bilo koja nuspojava, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u, ili se posumnja u učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Primjena kroz nos.

Program cijepljenja:

Osnovno cijepljenje:
Jednu dozu treba primijeniti od 3. tjedna života.

Revakcinacija:
Jednu dozu treba primijeniti jedanput godišnje.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Liofilizat treba rekonstituirati s otapalom na aseptički način. Rekonstituirano cjepivo treba dobro promućkati i prebaciti u štrcaljku pomoću igle. Iglu zatim treba ukloniti i vrhom štrcaljke cjepivo izravno primijeniti u jednu nosnicu. Alternativno se za primjenu doze u jednu nosnicu može koristiti intranazalni aplikator (zasebno dostupan), koji se može pričvrstiti na štrcaljku. Rekonstituirano cjepivo treba odmah primijeniti.
Glavu psa treba držati tako da njuška bude usmjerena prema gore. Jednu dozu rekonstituiranog cjepiva (0,5 mL) treba primijeniti u jednu nosnicu.
Rekonstituirano cjepivo: bjelkasta do žućkasta boja, blago opalescentna.

KARENCIJA

Nije primjenjivo.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).
Čuvati od zamrzavanja.
Zaštiti od svjetla.
Veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi poslije „EXP“.
Jednom rekonstituirano cjepivo treba odmah upotrijebiti.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Smiju se cijepiti samo zdrave životinje.

Ovo cjepivo sadržava živi, atenuirani soj bakterije pa antibiotici mogu negativno utjecati na učinkovitost cjepiva. Stoga se cijepljenim životinjama ne bi smjeli primjenjivati antibiotici. Ukoliko se antibiotici primjene unutar jednog tjedna nakon cijepljenja, cijepljenje protiv Bordetella bronchiseptica treba ponoviti nakon završetka primjene antibiotika. Cijepljenje po mogućnosti treba ponoviti s monovalentnim cjepivom koje sadržava samo Bordetella bronchiseptica (ako je dostupno).

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Nakon cijepljenja psi mogu izlučivati cjepni soj Bordetella bronchiseptica i do 11 tjedana, a cjepni soj virusa parainfluence pasa tijekom 8 dana. U necijepljenih pasa se nakon kontakta s cijepljenim psima mogu pojaviti blagi klinički znakovi, kao što su kihanje te iscjedak iz nosa i očiju.
Prijenos cjepnih sojeva na mačke, svinje i glodavce nije  dokazan. Međutim, s obzirom da se prijenos cjepnih sojeva na neciljne vrste ne može isključiti, ne preporučuje se držanje necijepljenih životinja u bliskom kontaktu s cijepljenim psima tijekom najmanje 4 tjedna.
Pažljiva priprema i propisana primjena cjepiva te neškodljivo zbrinjavanje korištenog materijala i pribora pridonose sprječavanju rizika od širenja cjepnih antigena u radnoj okolini veterinara.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Nakon primjene cjepiva treba dezinficirati ruke i opremu.
U slučaju nehotičnog samoinjiciranja tijekom pripreme cjepiva ili nehotičnog udisanja cjepiva u obliku aerosola tijekom primjene u nosnicu psa, odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.
Iako je rizik od infekcije s Bordetella bronchiseptica vrlo mali u ljudi smanjenog imuniteta, ne smije se zanemariti da psi mogu izlučivati cjepni soj bakterije i tijekom nekoliko tjedana nakon cijepljenja. Stoga bi osobe smanjenog imuniteta trebale izbjegavati kontakt s cjepivom i cijepljenim psima tijekom razdoblja izlučivanja.

Graviditet i laktacija:
Neškodljivost cjepiva nije ispitana tijekom graviditeta i laktacije te se stoga ne preporučuje primjena tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Dostupni podatci su pokazali da je ovo cjepivo neškodljivo za pse od 8. tjedna života i ako se istovremeno primijeni s cjepivima Versican Plus, Biocan Novel ili Vanguard koja sadržavaju živi virus štenećaka, živi parvovirus, adenovirus i virus parainfluence pasa te inaktivirane leptospire i virus bjesnoće. Nakon istovremene primjene navedenih cjepiva vrlo često se pojavio blagi, prolazni porast tjelesne temperature (za <1 ° C).

Učinkovitost navedenih cjepiva nakon istovremene primjene nije ispitana. Unatoč dokazanoj neškodljivosti, veterinar treba uzeti u obzir i navedeni podatak o učinkovitosti prilikom odlučivanja o mogućnosti istovremene primjene ovog cjepiva s drugim cjepivima.
Iako je dokazana neškodljivost istovremene primjene dva cjepiva s virusom parainfluence pasa na dva različita načina, takva primjena nije neophodna. Stoga bi veterinar prilikom planiranja programa cijepljenja trebao uzeti u obzir dostupnost osnovnih cjepiva za pse bez virusa parainfluence ili monovalentnih cjepiva s Bordetella bronchiseptica.
Nisu dostupni podatci o neškodljivosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom, osim s gore navedenim cjepivima. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nakon primjene deseterostruke propisane doze cjepiva nisu primijećene drugačije nuspojave od onih koje su navedene u odjeljku „Nuspojave“.

Inkompatibilnosti:
Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom, osim otapalom priloženim za primjenu s ovim veterinarsko-medicinskim proizvodom.