AMOXIFARMA

AMOXIFARMA 800 mg/g

  • prašak za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši i svinje

1 g praška sadržava:
Djelatna tvar:
Amoksicilin trihidrat 800,00 mg (odgovara 696,80 mg amoksicilina)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići), svinja.

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se koristi za liječenje infekcija izazvanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama osjetljivim na amoksicilin, posebno Pasteurella spp. u tovnih pilića te Pasteurella spp. i/ili Streptococcus spp. u svinja.

KONTRAINDIKACIJE

  • VMP se ne smije primjenjivati u slučajevima preosjetljivosti na peniciline, na druge beta-laktamske antibiotike ili na bilo koju pomoćnu tvar.
  • VMP se ne smije primjenjivati životinjama s poremećajima funkcije bubrega.
  • VMP nije preporučljivo primjenjivati u slučaju poznate otpornosti mikroorganizama na peniciline.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Za primjenu u pitkoj vodi.
Otopinu VMP-a u svježoj pitkoj vodi treba pripremiti neposredno prije primjene.
Svu neiskorištenu otopinu VMP-a treba neškodljivo zbrinuti 10 sati nakon primjene.
Kako bi se osiguralo da životinje popiju svu vodu s VMP-om, tijekom liječenja im ne smiju biti dostupni drugi izvori vode.

Preporučuje se korištenje ispravne opreme za vaganje kako bi se točno izmjerila masa VMP-a potrebna za liječenje.

Za izračunavanje potrebne mase VMP-a (u gramima) na litru pitke vode može se koristiti sljedeća formula:

doza VMP-a u mg/kg tjelesne mase/dan x prosječna tjelesna masa (kg) životinja koje treba liječiti  

=

 

mg VMP-a na litru

pitke vode

prosječni dnevni unos vode (u litrama) za jednu životinju

Kako bi se osiguralo točno doziranje i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što je moguće preciznije. Unos VMP-a vodom ovisi o težini kliničkih znakova životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, koncentraciju amoksicilina u vodi treba prilagoditi unosu vode.

Nakon završetka liječenja, sustav opskrbe vodom treba odgovarajuće očistiti kako bi se izbjegao unos subterapijskih količina djelatne tvari.

Najveća topljivost VMP-a u vodi pri najmanje 20°C je približno 15 g/L unutar 10 minuta; u vodi pri najmanje 10°C je približno 6 g/L unutar 10 minuta. Pri nižim temperaturama (4°C) najveća topivost je 5 g/L unutar 5 minuta.

Doziranje za ciljne vrste:

Kokoš i svinja
Propisana dnevna doza je 16 mg amoksiciklin trihidrata/kg t.m. (odgovara 20 mg VMP-a/kg t.m. ) tijekom 3 do 5 dana.

Preporuča se primjena VMP-a jednom dnevno u pitkoj vodi.
Ako se liječenje želi provesti kontinuirano, pitku vodu će trebati zamijeniti vodom s otopinom VMP-a barem dva puta dnevno. Nakon što je sva količina vode VMP-a popijena treba je zamijeniti pitkom vodom. Rok valjanosti pripremljene otopine je 10 sati.

Preporučene doze VMP-a su:
Tovni pilići:
– u dobi do 4 tjedan: 12 g VMP/100 litara vode
– u dobi nakon 4 tjedana: 20 g VMP/100 litara vode
Svinje:
– u dobi do 6 mjeseci: 20 g VMP/100 litara vode
– u dobi nakon 6 mjeseci: 30 g/100 litara vode
Preporučeno o trajanje liječenja: 3-5 dana

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice:
Svinja: 1 dan
Kokoš: 1 dan
Nije odobrena primjena nesilicama koje proizvode jaja za hranu.

NAČIN ČUVANJA

VMP treba čuvati na suhom mjestu, pri temperaturi do 25°C.

Veličine pakovanja:

  • Plastični spremnik (HDPE) sa zatvaračem od istog materijala sa 143 g ili 1430 g praška.
  • Višeslojna vrećica (PET-Al-PE) zatvorena taljenjem sa 143 g, 500 g ili 1430 g praška.

Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A, Italija, http://chemifarma.it/multi/